Sponsorvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 De actie ‘BetCity Sponsorbord’ wordt georganiseerd door Betent B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 DL) Amsterdam aan de Johan Cruijff Boulevard 61, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141. 1.2 BetCity.nl is een handelsnaam van Betent B.V. Betent B.V. houder van een door de Kansspelautoriteit verleende vergunning op grond van artikel 31a Wet op de kansspelen, met kenmerk 1712/01.247.822.
1.2 BetCity.nl is een handelsnaam van Betent B.V. Betent B.V. houder van een door de Kansspelautoriteit verleende vergunning op grond van artikel 31a Wet op de kansspelen, met kenmerk 1712/01.247.822.
1.3 Deze sponsorvoorwaarden hebben betrekking op de actie BetCity Sponsorbord en zijn gedurende de gehele actieperiode te vinden op de website www.BetCitysponsorbord.nl.
1.4 Door het goedkeuren door BetCity van een aanvraag van een amateur sportvereniging (hierna: “Club’’) komt een overeenkomst tot stand. Op deze overeenkomst zijn deze sponsorvoorwaarden van toepassing. Door het aanvaarden van en akkoord te gaan met de onderhavige sponsorvoorwaarden, verklaart een Club hier kennis van te hebben genomen, hiermee in te stemmen en akkoord te gaan met de uit de sponsorvoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.
1.5 BetCity heeft het recht zich, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, voor haar eigen commerciële en communicatieve doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van deze sponsorvoorwaarden, in haar communicatie te (laten) presenteren als “Club Sponsor”.

2. DEELNAME

2.1 Elke Club in Nederland, met de onderstaande voorwaarden in achtneming, komt in aanmerking om mee te doen aan de BetCity Sponsorbord actie.
2.2 De Club is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (hierna: “KVK”) en/of heeft een BTW-nummer bij de Belastingdienst.
2.3 De Club beoogt additionele inkomsten te verwerven teneinde haar statutaire doelstellingen te kunnen realiseren.
2.4 Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn een overeenkomst met BetCity aan te gaan en de rechten te verlenen die op grond hiervan over en weer worden verleend. De aanvraag wordt gedaan door een namens de Club gemachtigde persoon van minimaal 18 jaar oud.
2.5 Het sponsorbord wordt opgehangen langs het hoofdveld van de desbetreffende Club en dient zichtbaar te zijn vanaf de tribune en/of kantine, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 en artikel 6.5 van deze sponsorvoorwaarden.
2.6 De Club verklaart en draagt er waar nodig zorg voor dat minimaal 80% van de wedstrijden op het hoofdveld door seniorenteams wordt gespeeld.
2.7 De Club verklaart en draagt er waar nodig zorg voor dat minimaal 80% van de spelers van de seniorenteams uit spelers van 24 jaar en ouder bestaat.
2.8 De Club levert bij de aanvraag een cijfermatige onderbouwing aan van de demografische verhoudingen binnen de Club. Deze informatie mag geen persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming) bevatten.

2.1 UITGESLOTEN VAN DEELNAME

2.1.1 Vanuit de richtlijnen van de Kansspelautoriteit zijn sportverenigingen die gericht zijn op voornamelijk kinderen, jongvolwassenen (18-23 jaar) of mensen met een beperking uitgesloten van deelname.
2.1.2 Amateurverenigingen met een ‘’slecht’’ imago en/of ‘’bad press’’ welke het merk BetCity.nl kunnen schaden.
2.1.3 Zonder KVK-registratie en/of BTW-nummer.
2.1.4 Uiteindelijke goedkeuring voor deelname ligt bij BetCity en bij afwijzing is dit zonder opgaaf van reden.

3. UITGESLOTEN VAN DEELNAME

3.1 In overeenstemming met de richtlijnen van de Kansspelautoriteit zijn Clubs die gericht zijn op voornamelijk minderjarigen (< 18), jongvolwassenen (18-23 jaar) of mensen met een beperking uitgesloten van deelname.
3.2 Clubs met een ‘’slecht’’ imago en/of ‘’bad press’’ welke (het merk) BetCity kunnen schaden, zijn uitgesloten van deelname.
3.3 Clubs zonder KVK-registratie en/of BTW-nummer zijn uitgesloten van deelname.
3.4 Uiteindelijke goedkeuring voor deelname ligt bij BetCity. Afwijzing geschiedt zonder opgaaf van reden.

4. DUUR OVEREENKOMST EN TUSSENTIJDSE VERPLICHTINGEN

4.1 De algemene einddatum van de actie BetCity Sponsorbord is (onder voorbehoud) 31-12-2025.
4.1.1 De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor de duur van de actie BetCity Sponsorbord, mits blijvend wordt voldaan aan de vereisten voor deelname.
4.1.2 Overeenkomsten kunnen worden aangedaan voor de jaren 2023, 2024 en/of 2025.
4.1.3 Een overeenkomst gaat in vanaf het moment van de goedkeuring van een aanvraag.
4.1.4 Een aanvraag voor een kalenderjaar dient in beginsel te worden gedaan tussen 1-10 en 31-12 van het voorafgaande kalenderjaar en uiterlijk op 30-4 van het betreffende kalenderjaar.
4.1.5 Aanvragen na 30-4 worden behandeld als aanvraag voor het volgende kalenderjaar. Aanvragen na 30-04-2025 worden niet meer in behandeling genomen.
4.2 De mogelijkheid van de continuering van een overeenkomst is afhankelijk van de dan geldende wet- en regelgeving.
4.3 Het factureren en delen van de geplaatste sponsorborden (d.m.v. foto’s op de website www.BetCitysponsorbord.nl te uploaden) alsmede het verstrekken van informatie ter zake van de demografische verhoudingen binnen een Club als voorwaarde voor deelname, moet jaarlijks en voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar door de Club geschieden.
4.3.1 Bij het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 4.3 van de sponsorvoorwaarden wordt de overeenkomst beëindigd.

5. KOSTEN

5.1 BetCity vergoedt de productiekosten tot maximaal €50,- per meter.
5.1.1 Wanneer er schade aan het bord ontstaat waardoor het bord niet meer bruikbaar is of de naam van BetCity niet meer goed leesbaar, zichtbaar en/of te zwaar beschadigd is tijdens de looptijd van de overeenkomst, is de Club verplicht een nieuw bord te laten produceren. De kosten voor de productie zijn voor de Club.
5.1.2 Wanneer het bord niet via ZPRESS geproduceerd wordt moet het aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
– Het materiaal van het geplaatste sponsorbord is geschikt voor buitengebruik;
– Het formaat van het sponsorbord bestaat uit één of meerdere delen van minimaal 3 meter per deel;
– De minimale dikte van het sponsorbord is 5 millimeter;
– De club heeft een vergunning voor het plaatsen van het sponsorbord langs het hoofdveld.
5.2 BetCity berekent de sponsorbijdrage wanneer de club voldoet aan alle voorwaarden en goedkeuring ontvangt vanuit BetCity op de aanvraag en de geüploade foto’s.
5.2.1 Het sponsorbedrag zal minimaal €350,- en maximaal €650,- bedragen voor een 6 meter bord. Deze bedragen worden met vaste factoren vermenigvuldigd op basis van het sponsorbordformaat.
5.2.2 BetCity kan besluiten om, indien niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden/eisen in de sponsorvoorwaarden, het sponsorbedrag en de vergoeding voor productiekosten niet uit te reiken.
5.2.3 De Club dient de eigen bankgegevens van de Club op te geven, zodat BetCity het bedrag kan overmaken.
5.2.3.1 BetCity zal geen gelden overmaken naar een bankrekening die niet op naam van de Club staat.
5.2.4 Het bedrag en/of productievergoeding wordt binnen 30 werkdagen na de goedkeuring van de aanvraag op de rekening van de Club gestort.
5.2.5 De factuur van de clubleverancier van het sponsorbord moet aan alle eisen en normen van de belastingdienst voldoen.

6. (VERPLICHTE) VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CLUB

6.1 Het plaatsen van het sponsorbord.
6.2 Het onderhoud van het sponsorbord.
6.3 Het sponsorbord dient gedurende de looptijd van de overeenkomst zichtbaar te zijn vanaf de tribune en/of kantine.
6.4 Het sponsorbord dient onzichtbaar te worden gemaakt bij wedstrijden waarbij een (jeugd)team bestaande voor meer dan 20% uit minderjarigen en/of jongvolwassenen speelt.
6.5 Het sponsorbord dient onzichtbaar te worden gemaakt bij (verhuur van sportvelden aan) een (verwacht) publiek dat voor meer dan 20% uit minderjarigen en/of jongvolwassenen bestaat.
6.6 Het sponsorbord dient na afloop (of bij een tussentijdse beëindiging) van de overeenkomst te worden verwijderd.
6.7 BetCity dient gedurende de overeenkomst door de Club te worden geïnformeerd over veranderingen in de demografische verhoudingen binnen de Club die van invloed zijn op de voorwaarden voor deelname, en in ieder geval de voorwaarden neergelegd in artikelen 2.6, 2.7 en 3.1 van deze sponsorvoorwaarden.

7. WET- EN REGELGEVING / TUSSENTIJDSE BEËINDIGINGEN

7.1Deze overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door beide partijen eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst en deze wederpartij niet binnen vijf (5) dagen nadat zij per aangetekend schrijven naar het op de andere partij bekende
(post)adres op haar strijdige handelwijze is gewezen (in gebreke stelt), deze
alsnog volledig nakomt. Een ingebrekestelling is niet vereist indien volledige nakoming niet meer mogelijk dan wel zinvol is of in de overeenkomst een fatale termijn is opgenomen waarbinnen moet zijn gepresteerd. Een beëindiging als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid laat onverlet het recht van de beëindigende partij om aanspraak te maken op schadevergoeding (inclusief gevolgschade) en vergoeding van gemaakte kosten, waaronder juridische kosten.
7.2 BetCity kan deze overeenkomst tussentijds door middel van opzegging met onmiddellijke ingang schriftelijk per e-mail op het algemene emailadres van de Club beëindigen indien en voor zover het BetCity als gevolg van nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving op het gebied van online kansspelen (die in werking is getreden) is verboden om reclame te maken voor haar diensten en wordt verboden om gebruik te maken van al haar sponsorrechten als omschreven in deze overeenkomst (en ingeval BetCity als gevolg van nieuwe toepasselijke wetgeving op het gebied van online kansspelen die in werking is getreden gedeeltelijk is verboden om gebruik te maken van haar sponsorrechten zullen Partijen eerst in overleg treden om naar alternatieve sponsorrechten die naar redelijkheid gelijkwaardig zijn te kijken, wanneer er redelijkheid en billijkheid geen gepaste gelijkwaardige alternatieve mogelijkheden zijn, mag BetCity gebruik maken van deze opzegmogelijkheid).
7.3 BetCity kan deze overeenkomst tussentijds door middel van opzegging met onmiddellijke ingang schriftelijk per mail op het algemene mailadres van de Club beëindigen indien handelen en/of acties van de Club of haar leden imagoschade kan opleveren voor BetCity.

8. PUBLICITEIT

8.1 Deelnemende Clubs dienen mee te werken, indien gevraagd, aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden van BetCity over deze actie.
8.2 Indien leden van Clubs meewerken aan fotosessies, wordt alleen gebruik gemaakt van personen die 25 jaar en ouder zijn en niet jonger dan 25 jaar lijken

9. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN OVERMACHT

9.1 9.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere wederpartij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. KLACHTEN

10.1 Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemende Club deze sponsorvoorwaarden. BetCity streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen, eventueel in samenwerking met de partner ZPRESS Events. Voor klachten of vragen kan men zich per email wenden tot: backoffice@betcitysponsorbord.nl met vermelding van het KVK-nummer van de Club.

11. OVERIGE

11.1 Op de sponsorvoorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten tussen een Club en BetCity is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
11.2 Als een bepaling uit de sponsorvoorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de sponsorvoorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.
11.3 Een Club is niet gerechtigd (zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk) haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, op enigerlei wijze te bezwaren en/of te sublicentiëren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BetCity.
11.4 De gegevens van alle Clubs worden door BetCity gedeeld met de betrokkene mediapartner(s) ZPRESS Media Group, ZPRESS Print en ZPRESS Events voor de praktische afhandeling van de sponsorborden. De Clubs verklaren zich hiermee akkoord bij het akkoord gaan met deze sponsorvoorwaarden.